Amadea Technologies    Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In het navolgende wordt verstaan onder

1.1 Amadea Technologies: Amadea Technologies in haar hoedanigheid van verkoper/leverancier/installateur/verhuurder

1.2 De koper/opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Amadea Technologies

Alle aanbiedingen – daaronder begrepen prijsopgave, brochures, advertenties, offertes en prijslijsten – zijn vrijblijvend, en worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en vermeldingen zijn slechts bindend wanneer dit schriftelijk overeengekomen is. Indien bestelde goederen niet meer of niet op redelijke termijn zijn te leveren zal een alternatieve aanbieding worden gedaan, waarbij levertijd en prijzen in onderling overleg opnieuw worden vastgesteld. Alle aanbiedingen kunnen ten allen tijde worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de opdrachtgever.herroeping na aanvaarding zal onverwijld geschieden.

Artikel 2

De van het aanbod deeluitmakende documenten ( zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Amadea Technologies. Zij mogen niet zonder toestemming gebruikt, gekopieerd of aan derden ten hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Indien de opdrachtgever een aanbod niet aanvaard is hij verplicht terstond alle in vorige zin bedoelde gegevens terug te geven aan Amadea Technologies. Amadea Technologies is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3

In deze voorwaarden wordt verstaan onder “het werk”: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle in onze prijsoverzichten genoemde prijzen zijn richtprijzen en slechts vermeld ter prijsindicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Alle schriftelijke aanbiedingen genoemde prijzen zijn steeds exclusief BTW, netto gebaseerd op contante betaling, tenzij anders vermeld.

4.2 Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedragen van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 5 Aanbiedingen

De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of af magazijn van Amadea Technologies exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

Artikel 6 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Amadea Technologies.

Artikel 7

De invoering van de Euro is geen aanleiding voor ontbinding of wijziging van de overeenkomst. De door of krachtens de Europese Centrale Bank formeel vastgelegde wisselkoers tussen de nationale valuta en de Euro is bindend voor partijen.

Artikel 8Aanbetaling

Amadea Technologies is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Amadea Technologies de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terug betaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding zoals verder in deze voorwaarden geregeld waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 9 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze door Amadea Technologies aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 10 Overeenkomst

10.1 De overeenkomst van verhuur en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor Amadea Technologies door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.

10.2 Elke met Amadea Technologies aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter zijner beoordeling. Opdrachtgever zal grondig toestaan dat Amadea Technologies zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Amadea Technologies zich zal wenden tot Bureau A.F.I te Leeuwarden.

10.3 gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten kleuren enz. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Amadea Technologies bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Amadea Technologies niet bindend en worden ter goede trouw gegeven.

Artikel 11 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

11.1 Amadea Technologies aanvaard slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

11.2 eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Amadea Technologies onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contract partijen en/of derden.

11.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Amadea Technologies aanvaard onder boven genoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 12 Totstandkoming van overeenkomst

12.1 Indien het aanbod van Amadea Technologies wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Amadea Technologies: hetzij de aanvaarding binnen redelijk termijn bevestigt; hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.

12.2 Amadea Technologies kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

Artikel 13 Uitvoering van de overeenkomst

Verplichtingen van Amadea Technologies

13.1 Amadea Technologies neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.

13.2 In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht Amadea Technologies de opdrachtgever of door de deze aangewezen personen betreffende het inwerking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door Amadea Technologies bepaald.

Verplichtingen van de opdrachtgever

13.3 De opdrachtgever is jegens Amadea Technologies verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Amadea Technologies en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat Amadea Technologies tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuring (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.

13.4 De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

13.5 De opdrachtgever draagt zorg voor het aanvaarden van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Amadea Technologies geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.

13.6 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van Amadea Technologies behoren, zodanig en zotijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertragingen als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever Amadea Technologies terstond in kennis te stellen.

13.7 Indien de aanvang en de vooruitgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is ( zoals onder andere beschreven in artikel 13.6). dient de daaruit voor Amadea Technologies voortvloeiende schade door de opdrachtgever worden vergoed.

13.8 De opdrachtgever draagt zorg voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, mede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.

13.9 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.

13.10 De opdrachtgever draagt risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

13.11 De opdrachtgever draagt risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken, en uitvoeringsvoorschriften.

13.12 De opdrachtgever draagt risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.

13.13 De opdrachtgever draagt risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van neven aannemers en hulppersonen.

13.14 De opdrachtgever draagt risico voor het van Amadea Technologies afkomstig onderwerp,indien en dat voor zover door hem is goedgekeurd.

13.15 De opdrachtgever vrijwaard Amadea Technologies voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens deze voorwaarden van rekening voor de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

13.16 De opdrachtgever staat Amadea Technologies toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

Verrekening van meer – en minder werk.

13.17 Verrekening van meer – en minder werk vindt plaats:

a. ingeval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoeren van het werk);

b. Ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschrapte hoeveelheden;

c. In de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

13.18 Het gemis van schriftelijke opdracht tot mee werk laat de aanspraken van Amadea Technologies op verrekening daarvan onverlet.

Kostenverhogende omstandigheden

13.19 Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient Amadea Technologies de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

13.20 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Amadea Technologies worden verrekend als meerwerk.

Overmacht

13.22 In het geval van overmacht is Amadea Technologies bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Amadea Technologies gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

13.23 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Amadea Technologies bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoeft te houden en die zij ook niet kende. Hieronder wordt mede verstaan het niet voldoen van leveranciers van Amadea Technologies aan hun verplichting, transport moeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import of handelsverboden.

Levering

13.24 Verzendkosten worden volledig doorberekend.

Oplevering

13.25 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van levertijd zal Amadea Technologies in overleg treden met de opdrachtgever.

13.26 Het werk wordt als volgt opgeleverd beschouwd:

a Hetzij wanneer Amadea Technologies aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproeft en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard.

b Hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Amadea Technologies schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooit, beproeft en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden.

c Hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

13.27 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantie termijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

13.28 Oplevering ontslaat Amadea Technologies van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

13.29 Als gevolg van de oplevering van alle aansprakelijkheid gaat het risico voor het werk over van Amadea Technologies naar de opdrachtgever.

Ontbinding

13.30 Onverminderd haar verdere toekomende rechten is Amadea Technologies bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:

a. Surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;

b. In staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

c. In zijn nakoming van zijn verplichting is tekort geschoten, dan wel het voorzienbaar voor Amadea Technologies voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.

Beëindiging en schorsing geschied door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Amadea Technologies gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

13.31 Alle vorderingen die Amadea Technologies in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 14 Betaling

14.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 Amadea Technologies is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen aan de opdrachtgever een rente ad. 1.25% per maand te berekenen. Gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

14.3 Amadea Technologies is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder, en incassobureau.

14.4 de buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitenrechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

14.5 uit het enkele feit dat Amadea Technologies zich heeft verzekerd van alle hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitenechtelijke kosten.

Artikel 15 Annuleren

15.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Amadea Technologies reeds aangeschafte materialen en grondstoffen al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. Opdrachtgever zal minimaal aan Amadea Technologies een schadevergoeding verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Amadea Technologies te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

15.2 onverminderd het vermelde in het vorige lid (annuleren 1) van dit artikel behoud Amadea Technologies zich alle recht voor om onvolledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Eigendomsverbod

16.1 terstond bij de koop gaat alle risico voor schade welke aan of door de verkochte goederen mochten ontstaan over op de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16.2 Amadea Technologies blijft eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in het verband met het tekort schieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

16.3 Voordat de eigendom van de goederen op opdrachtgever is overgegaan, is opdrachtgever niet gerechtigd de producten te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik geven, te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren, ook niet indien de betreffende (rechts-)handelingen tot de normale uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever , of indien dit de normale bestemming van goederen is. Bij overtreding van dit verbod is de koopprijs ongeacht de betalingscondities terstond en volledig opeisbaar. Amadea Technologies is door opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (doen) nemen zonder enige gerechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling Door terugneming door Amadea Technologies wordt de overeenkomst ontbonden, tenzij Amadea Technologies dit de opdrachtgever heeft medegedeeld

16.4 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Amadea Technologies.

Artikel 17 Reclames

De opdrachtgever is verplicht de goederen onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hem zelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de goederen die te wijten zijn aan materiaal, kwaliteit etc. moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de goederen schriftelijk aan Amadea Technologies worden medegedeeld. Ieder recht op reclame vervalt indien niet binnen voornoemde termijn wordt gereclameerd of indien de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.

Artikel 18 Garantie

18.1 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbind Amadea Technologies zich op gebreken die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren reeds doch eerst binnen twaalf maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos herstellen.

18.2 Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gevolgen van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Amadea Technologies of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties danwel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is in de ingevolge artikelen 13.11 tot en met 13.13.

18.3 Om zich op de rechten voortvloeiende artikel 18.1 te kunnen beroepen dient Amadea Technologies:

a onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;

b aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk danwel – indien en voor zover het onderwerp van Amadea Technologies afkomstig is – een rechtstreeks gevolg zijn van de verwijtbaarheid van Amadea Technologies, onverminderd het bepaalde in artikel 7.15

c alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen redelijke termijn weg te nemen

18.4 De ingevolge garantieverplichting door Amadea Technologies vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom.

18.5 Indien naar het oordeel van Amadea Technologies de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij snel herstel, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding, doch nooit hoger dan de oorspronkelijke aanschafkosten van de goederen.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

voor de oplevering

19.1 Amadea Technologies hersteld voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 13.10.

19.2 Amadea Technologies is aansprakelijk voor het door de opdrachtgever geleden schade aan personen en aan andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van de schuld van Amadea Technologies of van door haar ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

19.3 De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien Amadea Technologies werkzaamheden verricht ter vervulling van haar garantie verplichting ingevolge artikel 18.1

na de oplevering

19.4 na de oplevering is Amadea Technologies niet verder aansprakelijk voor de tekortkoming aan het werk dan tot nakoming van haar in de artikelen 18.1 tot en met 18.5 omschreven garantie verplichtingen.

19.5 Amadea Technologies is slechts aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 18.1 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

Omvang schadevergoeding

19.6 Indien Amadea Technologies ingevolgde artikelen 19.2 en 19.5 gehouden is schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van haar verzekering en door de verzekering gedane uitkering.

19.7 Voor anderen dan in de voorgaande artikelen bedoelde schade die de opdrachtgever mocht leiden is Amadea Technologies nimmer aansprakelijk. Deze uitgesloten schaden omvatten onder meer gevolg schade en indirecte schade dan wel zuivere vermogensschade.

19.8 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt. Indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag wanneer de garantie periode afloopt kenbaar is gemaakt.

19.9 De restvordering tot schade of herstel van de opdrachtgever jegens Amadea Technologies ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

Artikel 20 Geschillen

20.1 op de overeenkomst en alle overeenkomsten die er uitvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2 alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) of deze algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Groningen te Nederland.